လွၵ်းလၢႆး ဢူၼ်းသႂ်ႇ

From KeyMagic
Jump to: navigation, search

Windows

တႃႇတေၸႂ်ႉလႆႈ KeyMagic ၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈ ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ။

 1. လူတ်ႇလူင်းဢဝ် KeyMagic Installer ဢၼ်ဢွၵ်ႇၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း here.
 2. ၼဵၵ်းၶလိၵ်ႉ သွင်ၵမ်းသွၼ်ႉၵၼ်တီႈၼိူဝ် ၾၢႆႇ Installer ဢၼ်လူတ်ႇလူင်းဝႆႉၼၼ်ႉသေၵေႃႈ ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈၸီႉသင်ႇတီႈ ၵၢၼ်ဢူၼ်းသႂ်ႇၼၼ်ႉလႄႈ။
 3. ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢူၼ်းသႂ်ႇယဝ်ႉ ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယဝ်ႉၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈႁၼ် dialog ဢွၵ်ႇမႃးဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ဢဝ်ပၼ်မၢႆၶၼ်ႇ check ဢၼ်ဝႃႈ Launch KeyMagic ၼၼ်ႉသေ သိုပ်ႇၼဵၵ်းပၼ် Finish လႄႈ။
 4. ပေႃးၼၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈႁၼ် ႁၢင်ႈႁိင်ႈKeyMagic tray icon တီႈႁိမ်း ယၢမ်းမွင်း ဢၼ်မီးတင်း ၸဵင်ႇတႂ်ႈ ၽၢႆၶႂႃၼၼ်ႉ။ (တီႈ Windows& ၼၼ်ႉ ၼဵၵ်းၶလိၵ်ႉ up-arrow ဢၼ်မီးႁိမ်းၶၢင်ႈ tray icons သေ ၸၼ်ဢဝ် KeyMagic ၵႂႃႇဝႆႉႁိမ်း ယၢမ်းမူင်း clock ၼႆၵေႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈႁၼ် ႁၢင်ႈႁိင်ႈ KeyMagic icon မီးဝႆႉယူႇ တႃႇသေယဝ်ႉ။)

လၢႆးႁဵတ်း

 • ၼဵၵ်းပၼ် Left-click tray icon သေ သိုပ်ႇၼဵၵ်း right-click တီႈၼိူဝ် tray icon သေၵေႃႈ ပိုတ်ႇလႆႈ သဵၼ်ႈၵၢၼ် menu လႆႈယူႇ။
 • ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼဵၵ်း F10 သေၵေႃႈ ၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈ SoftKeyboard ယူႇ။

တွၼ်ႈတႃႇ Mac OS X

 1. လူတ်ႇလူင်းဢဝ် KeyMagic တီႈ here.
 2. ပိုတ်ႇ installer ဢၼ်လူတ်ႇလူင်းဝႆႉၼၼ်ႉ
 3. ဝၢႆးသေ ဢူၼ်းသႂ်ႇယဝ်ႉယဝ်ႈၼႆ ၼဵၵ်းၶလိၵ်ႉ Log Out သေၵေႃႈ ႁဵတ်း Logout ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းႁဵတ်း Login လႄႈ။
 4. ပိုတ်ႇပၼ် System Preferences -> Language & Text.
  1. လိူၵ်ႈပၼ် ထႅပ်ႉ Input Sources tab
  2. သွၵ်ႈႁႃ KeyMagic
  3. ၶၼ်ႇပၼ် KeyMagic
  4. ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၶၼ်ပၼ် Show Input menu in menu bar too ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉလႄႈ
 5. လွင်ႈၵၢၼ်ဢူၼ်းသႂ်ႇ ယဝ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉ။ လိူၵ်ႈပၼ် KeyMagic တီႈၼႂ်း သဵၼ်ႈၵၢၼ် Input menu သေၵေႃႈ တႄႇၸႂ်ႉလႆႈၵႂႃႇယဝ်ႉ။
 6. တွၼ်ႈတႃႇ လႅၵ်ႈလၢႆႈ KeyMagic's keyboard layouts ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၸႂ်ႉ Hotkey (⌘+Space ဢမ်ႇၼၼ် Control+Space)

တွၼ်ႈတႃႇ Ubuntu

တႃႇတေဢူၼ်းသႂ်ႇ KeyMagic တီႈၼိူဝ် Ubuntu ၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၸႂ်ႉ လွၵ်းလၢႆးသေဢၼ်ဢၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ ပၼ်ဝႆႉတီႈ ၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ။ လွၵ်းလၢႆးၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈ တေႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ် တွၼ်ႈတႃႇ Linux OSes ၸိူဝ်းဢိင်ၼိူဝ် Debian ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

လုၵ်ႉတီႈ kokoye2007 PPA သေ ဢူၼ်းသႂ်ႇ

sudo add-apt-repository -y ppa:kokoye2007/ppa

sudo apt-get update

sudo apt-get install ibus-keymagic

လုၵ်ႉတီႈ Ubuntu-MM PPA သေ ဢူၼ်းသႂ်ႇ

sudo add-apt-repository -y ppa:ubuntu-mm/ppa

sudo apt-get update

sudo apt-get install ibus-keymagic

ibus-setup & ibus-daemon -rdx

ၸႂ်ႉတိုဝ်း deb သေဢူၼ်းသႂ်ႇ

 1. လူတ်ႇလူင်းဢဝ် KeyMagic deb package တွၼ်ႈတႃႇ iBus ၵႃႈတီႈ download page.
 2. ပိုတ်ႇပၼ် ၾူဝ်ႇတႃႇ ဢၼ်လူတ်ႇလူင်းဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၼဵၵ်း double click တီႈၼိူဝ် ibus-keymagic_1.4.1.20110528-1_i386.deb. (ibus-keymagic_1.4.1.20110528-1_i386.deb ၸိုဝ်ႈမၼ်း ၸၢင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ယူႇ)
 3. ပေႃးၼၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ငဝ်ႈတီႈ Ubuntu Software Center တေပိုတ်ႇမႃး။
 4. ၼဵၵ်းၶလိၵ်ႉပၼ် Install (ပေႃးပိူင်သၢင်ႈ တုၵ်းယွၼ်းမႃး တွၼ်ႈတႃႇတေပေႃႉသႂ်ႇပၼ် မၢႆလပ်ႉၼႆၵေႃႈ ပေႃႉသႂ်ႇပၼ် မၢႆလပ်ႉၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ)
 5. ၵႂႃႇတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ setting page System > Preferences > Input Method Switcher.
 6. ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ လိူၵ်ႈပၼ် iBus ၸွမ်းၼင်ႇ ၼႄဝႆႉၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ။
 7. လူတ်ႇလူင်းဢဝ် keyboard layout ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈၸႂ်ႉ ၼႂ်းၵႃႈ ဢၼ်ပၼ်ဝႆႉ ၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉလႄႈ။
 8. In terminal, type following commands (Assuming that you downloaded Zawgyi L - Unicode.km2)
  mkdir -p ~/.keymagic cp "~/Downloads/Zawgyi L - Unicode.km2" "~/.keymagic/Zawgyi L - Unicode.km2"
 9. ၶိုၼ်းႁဵတ်းပၼ် Restart iBus၊ ၼဵၵ်းၶလိၵ်ႉတီႈ ႁၢင်ႈႁိင်ႈ iBus tray icon -> Restart. (တူၺ်းၽၢႆႇတႂ်ႈ)
 10. ယဝ်ႉၵေႃႈ သိုပ်ႇၼဵၵ်း left-click တီႈၼိူဝ် ႁၢင်ႈႁိင်ႈ iBus tray icon ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ. ပေႃးၼၼ် ငဝ်ႈၵုမ်းပိူင် iBus preferences တေပိုတ်ႇမႃး
 11. လိူၵ်ႈပၼ် Input method > English > Zawgyi L - Unicode (KeyMagic).
 • ပေႃးၼၼ် လွင်ႈဢူၼ်းသႂ်ႇ ယဝ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ပေႃးၼၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈတႄႇၸႂ်ႉလႆႈ KeyMagic လႆႈယဝ်ႉ။
 • တႃတေၸၢမ်းတူၺ်း လွင်ႈဝႃႈ မၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၼႆ ပိုတ်ႇပၼ် gedit သေ ၼဵၵ်းပၼ် CTRL+SPACE သေ လႅၵ်ႈလၢႆႈ keyboard layout မၼ်းယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃႉလိၵ်ႈတူၺ်း လႆႈယဝ်ႉ။